Jadro rómskeho problému v SR sa dá vyriešiť za 4 až 6 rokov - štvrtá časť

Autor: Ivan Mačura | 5.7.2014 o 9:41 | Karma článku: 6,43 | Prečítané:  2227x

Kto chce byť v tzv. obraze, mal by si prečítať aj prvú, druhú a tretiu časť. Časť návrhov na riešenie tzv. rómskej problematiky alebo Rómovia by mali prevziať zodpovednosť za svoje činy a svoj život. 

Súčasnou životnou stratégiou rómskej komunity je dogma: Musíme prežiť dnešný deň. 
Pozn. Ide o kľúčovú stratégiu prežitia ľudského rodu a jeho jednotlivých príbuzenských skupín počas asi 100 000 rokov.

V rámci súčasnej legislatívy bez jej zmien nie je možné urobiť akékoľvek pozitívne zmeny. 
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia alebo v zmenenej neobvyklej situácii treba prijímať aj tzv. neobvyklé riešenia.
Napr. na zamedzenie prílivu nezákonných imigrantov z Mexika do USA Kongres USA 27.10. 2006 prijal zákon o postavení zatiaľ 555 km dlhého betónového múru na niektorých častiach hranice medzi USA a Mexikom, ktorá je dlhá 3 169 km.  Múr je postavený na 17,5% dĺžky hranice USA - Mexiko.
Zdôvodnenie prijatia zákona prezidentom Buschom, G.: „Sme národom imigrantov, ale aj národom práva... ...nemôžeme tolerovať nezákonnosť (rozumej nezákonnú imigráciu z Mexika).

Pri nižšie uvedených návrhoch aj v rómskej oblasti zatiaľ neplatí žiadna súčasná legislatíva – ide o brainstorming (Obsborn, A., 1939, 1953) a otvorenie diskusie i následné prelomenie oblastí tabu.
Potom po definovaní problémov na uľahčenie riešenia súčasného stavu a po čiastočnej likvidácii mafií a korupcie by mala byť prijatá nová ÚSTAVA III. SR a nové zákony, ktoré budú akceptovať novú realitu aj vo vzťahoch majority k minoritám.

Schválenie nových zákonov pozitívne ovplyvní kvalitu života na Slovensku.

Časť ďalších publikovaných detailov projektu: 

 • blog SME Ivan Mačura + prílohy príspevkov na blogu,
 • text Kontúry návrhov riešení reálnych problémov rómskych komunít v reálnom svete na Slovensku, Romano nova ľil č. 566 – 571,2002, s. 14 -16,
 • Príloha 6, Príloha 7, Mačura, I., časopis SOCIOTERAPIA č. 3, 2012a. 

Niektoré charakteristiky a fakty, popis problémov, hypotézy, ciele, úlohy a možné výsledky (Kerlinger, F., 2000). Problémové otázky - čo chceme (pretože my sme majorita a máme v SR štátnu moc): 

 • chceme, aby sa obyvatelia rómskych osád integrovali prostredníctvom práce a vzdelania do európskej majoritnej spoločnosti, alebo to nechceme a necháme samovývoj v rómskych lokalitách svojmu osudu?
 • chceme, aby boli Rómovia z osád pozitívne diskriminovaní, alebo to nechceme?
 • čo máme robiť, ak sa Rómovia cítia bezpečnejšie v osadách a v tzv. rómskych triedach a sami si tak vytvárajú getá? 
 • chceme, aby Rómovia bývali v chatrčiach alebo to nechceme? 
 • kde je hranica medzi obyčajnou ľudskou lenivosťou a ochotou vzdelávať sa, pracovať a prevziať zodpovednosť za svoj život?
 • aké úsilie by mali vynaložiť Rómovia, aby sa integrovali do našej spoločnosti? 
 • chceme, aby sa rómske deti vzdelávali a dokončili aspoň 9. ročník základnej školy, alebo to nechceme? 
 • podporujú samotní Rómovia a slobodné matky Rómky vzdelávanie svojich detí alebo ho nepodporujú? 
 • chceme atď. ...  

Ak chceme predísť ohrozeniu demokracie v SR, musíme všetci - majorita spolu s minoritami urobiť v SR systémové zmeny.

Ciele návrhov
Jadro zlomu v riešení tzv. rómskeho spôsobu života v osadách a iných koncentráciách neprispôsobivých Rómov v SR môže byť uskutočnené za 6 až 8 rokov (blog SME, Mačura I., a, b) za nasledovných podmienok:

 • Rómovia z osád začnú žiť podľa normatívneho systému majority, ktorý platí v SR a v západnej euroamerickej civilizácii (Huntington, S. P.: Boj kultúr a premena svetového poriadku, 2001).
 • Rómovia, ktorí už žijú podľa normatívneho systému majority, nebudú tzv. rasisticky kolektívne hodnotení podľa nedefinovaných tzv. rasových a iných charakteristík (mimochodom  Rómovia aj my,  tzv. majorita, patríme do jednej a tej istej europoidnej rasy).
 • zlom v zmene normatívnych systémov v rómskych osadách a iných koncentráciách Rómov: 
 • na okrajoch rómskych osád postavíme stovky centrálnych budov (historické vzory spoločenských centier na území Slovenska v každej obci a vo všetkých mestách: -šírenie kresťanstva: kostoly a fary, -šírenie nových myšlienok v 19. a 20 storočí: krčmy, -šírenie ideí komunizmu: kultúrne domy).

Pozitívny alebo negatívny vývoj na Slovensku vo vzťahoch majorita – Rómovia za ďalších 20 až 30 rokov (viď publikovaná prognóza z roku 2002 - Mačura, I.: Kontúry návrhov riešení reálnych problémov rómskych komunít v reálnom svete na Slovensku – Romano nevo ľil, č. 566-571/30.10.2002).


Priorita vlády SR a Národnej rady SR.   
Riešenie tzv. rómskej otázky by malo byť prioritou vlády SR až do zániku segregácie, pretože jej neriešenie ohrozuje základy demokracie na Slovensku.

Ohrozenie demokracie. 
Drobná a násilná kriminalita neprispôsobivých občanov a plodenie veľkého počtu detí v rómskych osadách ohrozuje finančný systém a demokraciu v SR, podporuje šírenie fašistických postojov.

Rasy, Rómovia – pôvod. 
Pôvod Rómov môžeme zistiť cez sledovanie cesty mužského chromozómu Y pri 70 000-ročnom celosvetovom putovaní ľudského rodu v malých 10 až 15-členných skupinách z východnej Afriky do celého sveta (Wells, S., 2005), ktoré začalo po výbuchu indonézskej sopky Toba pred 73 000 rokmi a neskoršieho putovania Rómov zo strednej (severozápadnej?) Indie do Európy. Rómovia pochádzajú zo strednej Indie. Patrili medzi najnižšie kasty, ich súčasnými najbližšími príbuznými je asi 100- miliónová skupina indických Dómov.

Tisíce vedeckých zistení dokumentuje, že Zem obývajú tri rovnocenné rasy: 

 • biela – europoidná rasa s pôvodným priestorom osídlenia v Ázii (Indický polostrov), v Európe, v severnej Afrike, 
 • žlto-červená – mongoloidná rasa s pôvodným priestorom osídlenia v Ázii, Severnej a Južnej Amerike, Grónsku,
 • čierna – negroidná rasa s pôvodným priestorom osídlenia v celej Afrike. 

Vznik rasových rozdielov v jednotlivých zemepisných oblastiach. Podľa kódov DNA a chromozómu Y (Wells, S.: 2002): 

 •  ľudia na celom svete majú na 85% spoločné znaky, 
 • v 15% znakov sa odlišujú, sú medzi nimi medzirasové rozdiely v telesnej stavbe a úrovne IQ (aj Rusthon, J., 1995, Taylor, J., Entine, J. a desiatky ďalších od roku 1990 do súčasnosti) v porovnaní negroidných, europoidných a mongoloidných genetických zhlukov).

Vedecky zistených a skúmaných päť hlavných genetických zhlukov – klastrov – v medzirasových rozdieloch: 

 1. negroidné (subsaharsko - africké) genetické zhluky, 
 2. europoidné genetické zhluky, 
 3. mongoloidné genetické zhluky, 
 4. austaloidné (papuánsko - melanézke) genetické zhluky, 
 5. indiánske (pôvodné americké) genetické zhluky.

Rómovia - normatívny systém – systém hodnôt. 
Civilizačný a normatívny systém pôvodného autochtónneho obyvateľstva (Mačura, I., 1994 Hodnoty...) v SR je v rozpore s normatívnym alochtónnym systémom prisťahovaných Rómov, ktorý si priniesli z dôb putovania ľudského rodu a zo strednej (severozápadnej?) Indie po príchode do Európy pred asi 1 000 rokmi a aj do Rakúsko Uhorska asi pred 300 rokmi.

Rómovia v osadách a rómskych mestských getách sú orientovaní na prítomnosť podľa kľúčovej reality zo 70 000 ročného putovania ľudského rodu – naša malá asi 15-členná príbuzenská skupina musí existenčne prežiť dnešný deň. Preto sú niektorí z nich ako hedonisti (Krivošík, Ľ., 2013) orientovaní na prítomnosť. Ich rozhodovanie ovplyvňujú súčasné okolnosti, sily okamihu, rizika, vzrušenia, rozkoše, biologické potreby, prostredie rodinných klanov, rómskych osád a rómskych get i širšie spoločenské prostredie.

Časť z nich má fatalistickú predstavu, že nemajú nad životom kontrolu, pretože veria, že bez ohľadu na to, čo  urobia, ich život dopadne s nejakým dopredu daným výsledkom, ktorý nemôžu ovplyvniť.

Rómovia – zdravotné a inteligenčné charakteristiky. 
Vedecké poznatky z antropogenetiky, molekulárnej antropológiie, fylogenetického vývoja, etnogenézy, skúmania DNA (Bernasovský, I., 2004, projekt ITMS 2622012004) pre pediatrov, gynekológov, endokrinológov, tvorcov školských osnov, pedagógov a špeciálnych pedagógov v SR v oblastiach odlišností:

 • telesných noriem a telesných noriem, súvisiacich s IQ, 
 • údajov o rómskych novorodencoch, 
 • informácie o biologickej zrelosti detí školského veku, 
 • zvýšený výskyt obrannej aley Fy voči malárii, 
 • iný imunitný systém rómskych detí, -vplyv chronického tabakizmu, alkoholizmu, polychlorovaných bifenylov a cyklohexanu na rómske deti,
 • slepota, výskyt šedého zákalu  a pigmentovej sietnicovej degenerácie v SR u stovák rómskych detí a dospelých (Jarovnice a stovky iných osád),
 • vedecky dokázaný negatívny vplyv stáročného plodenia  rómskych detí v uzavretých asi 50-členných príbuzenských skupinách s najväčším koeficientom inbrídingu Fi – 0,084 v Európe, totožným len s niektorými oblasťami v Indii (Ferák, V., Siváková, D., Sieglová, Z., 1987,  Budilová, L., 2009).

Pozn. Inbríding zvyšuje početnosť recesívne dedičných ochorení, mentálnej retardácie a multifaktorálne prahovo podmienených patologických stavov (ľudovo slabomyseľnosť). Williams, M., Harper, P., (1977) uvádzajú, že gén fenylketonúrie,  prináša duševné poruchy (oligofrénie), ktoré znižujú mentálny potenciál s osudovým odsúdením na nižšie pozície v spoločnosti a zvýšenú delikvenciu, sa vyskytuje u Cigánov vo Walese vo frekvencii 1:40, u slovenských Rómov vo frekvencii 1:1 000 (Cisárik, F., 2013), u pôvodného autochtónneho európskeho obyvateľstva vo frekvencii 1:10 000 až 16 000.

Podľa Raven s Progressive Matrices, ktoré je možné uplatniť aj u osôb, ktoré nevedia čítať a písať, treba porovnať IQ rómskej populácie (Bakalář, P., 2004):

 • so slovenskou a maďarskou populáciou v SR,
 • s asi 100 miliónovou populáciou Dómov zo strednej Indie.  

Zo zistených  civilizačných súvislostí a rozdielov vo vrodenej dedičnej úrovni IQ medzi týmito skupinami treba urobiť zmeny vo všetkých oblastiach života Rómov.

Dlh Rómov voči majoritnej spoločnosti - občanom Slovenskej republiky. 
Nie majorita má dlh voči Rómom, ale Rómovia majú civilizačný dlh voči majorite aj voči iným minoritám v SR (Maďari, Česi, Rusíni, Ukrajinci, Čínania, Vietnamci...), ktoré sa o svoju existenciu v SR starajú samé.

Majorita má Rómom tzv. „pomáhať“. Rómovia však majú sami dlh voči existenčnému zabezpečeniu svojich detí, ako rodičia porušujú ich ľudské práva, dlh v podpore vzdelávania svojich detí, dlh v zmene myslenia a správania sa voči tým, ktorí ich živia, dlh v starostlivosti o svoje vzdelanie, prácu a bývanie, dlh v základnej hygiene, dlh voči predchádzajúcim generáciám majority, ktorá žila v takých istých podmienkach ako oni a sama sa z nich vzdelávaním a prácou bez pomoci „sociálneho systému“ dostala, vzdelaní a integrovaní Rómovia majú dlh voči svojim spoluobčanom -Rómom, ktorí žijú v osadách.

My – občania Slovenska očakávame, že občania Slovenska –Rómovia sa naučia náš jazyk, že sa budú živiť zmysluplnou prácou, že budú chcieť, aby sa ich deti vzdelávali, že budú žiť podľa našich zákonov a podľa našich zvykov, že príjmu našu morálku a že sa po integrácii stanú Slovákmi alebo Maďarmi.

Nechceme, aby boli len alochtónnou kmeňovou menšinou, chceme, aby sa pozerali do budúcnosti a nielen do  súčasnosti a minulosti. Ak chcú ďalej žiť tak, ako žijú v prítomnosti v osadách, nech odídu a nájdu si na tento spôsob života iný priestor.

Rómovia a súčasne aj príslušníci majority – novelizácia legislatívy, erózia rozdielov medzi pojmami.  Ak sú právne Rómovia národnosťou a nie etnickou skupinou, potom polícia, súdy, masovokomunikačné  prostriedky a iní nemôžu vo vzťahu k nim používať termín rasizmus. Ak sme my – majorita a Rómovia príslušníkmi jednej europoidnej rasy, nemôže byť medzi nami tzv. rasizmus. Aj preto treba novelizovať legislatívu v SR a právne definície: 

 • ako právne definovať obsah označenia Róm alebo príslušník majority –tzv. Neróm (?), 
 • aká je právna definícia chatrče, obydlia alebo domu, ktoré nevyhovujú kolaudačnému rozhodnutiu atď.? 
 • ako a kde právne definovať, či sú Rómovia etnikom, alebo národnosťou, alebo národom? 
 • ako zmenšiť subjektívny výklad Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z 10.12.1948 a z nej vychádzajúcej Listiny základných práv a slobôd a ďalších univerzálnych medzinárodných dokumentov?
 • kde končí kritika a začína tzv. rasizmus voči Rómom a tzv. rasizmus Rómov voči tzv. Nerómom -  príslušníkom majority- s možnými návrhmi Slovenskej republiky na novelizáciu Listiny..., schválenú VZ OSN?
 • ako definovať právny stav a pozíciu tzv. väčšiny -majority, ktorá sa v niektorých územiach v obciach, mestách a regiónoch stáva menšinou?  Môže sa táto „menšina“ tiež dožadovať svojich práv na základe antidiskriminačného zákona alebo nemôže?
 • a desiatky ďalších právnych pojmov, termínov.

Plodnosť Rómov v osadách a rómskych getách v mestách. 
Ročná pôrodnosť Rómov v osadách a iných rómskych koncentráciách: 

 •  príklad výpočtu podľa Príloha 9, Spišská Nová Ves (Mačura, I.:, 2001)  a Príloha 8 (Mačura, I.,: 1978). 

Ďalej uvádzame tabuľku Počty cigánskych detí od 6 do 15 rokov v okresoch na Slovensku v školskom roku 1975/76 podľa sčítania učiteľov a učiteliek a schválení riaditeľmi škôl ZŠ v jednotlivých triedach všetkých škôl v SSR, uviedli sme ich vo výskumnej práci Šimková, N., Mačura, I.: Somatický vývin detí zo znevýhodneného prostredia, s. 32,a, Bratislava – Nitra, 1978:  

Slovenská socialistická republika mala v školskom roku 1975/76 spolu  44 773 žiakov cigánskeho pôvodu.  Bratislava spolu 699, ObMV B-a I.: 183, B-a II.: 356, B-a III.: 34, B-a IV.: 126, Západoslovenský kraj spolu 9 731, po okresoch B-a vidiek: 718, Senica: 1 053, Trnava: 790, Galanta: 1 256, D. Streda: 1 182, Komárno: 970, N. Zámky: 803, Nitra: 1 109, Topoľčany: 456, Trenčín: 390, Levice: 1 106.

Stredoslovenský kraj spolu 9 827, po okresoch V. Krtíš: 625, Lučenec: 1 649, R. Sobota: 3290, Zvolen: 979, Banská Bystrica: 1 175, Žiar n/Hronom: 573, Prievidza: 229,  Martin: 354, Považská Bystrica: 160, Žilina: 161, Čadca: 135, Dolný Kubín: 28, Liptovský Mikuláš: 469.

Východoslovenský kraj spolu 24 516, po okresoch Poprad 3 223, Rožňava: 2 319, Sp. Nová Ves: 3 240, Košice vidiek: 2 534, Košice mesto: 1 634, Prešov: 2 411, St. Ľubovňa: 783, Bardejov: 896, Svidník: 599, Humenné: 916, Vranov n/Topľou: 1 611, Michalovce 1 966, Trebišov: 2 384.

Podľa Varga, J.,  (2013), ktorý vychádza z metodiky Kottak, C.: Anthropology, 6. vydanie, New York, (1991), problémy s nižším odhadom počtu Rómov v SR v optimistických štatistikách, napr. SAV, sú v nepresných vstupných údajoch, vo východiskových predpokladoch. Naša definícia termínu Príživníci = osoby, ktoré viac ako päť rokov a viac žijú zo sociálnych dávok. 

Počet členov populácie s fertilitou f = 2 sa nebude meniť, pri f = 4, 6, 8 sa počet potomkov zväčší exponenciálnym rastom podľa vzorca (f/2)n:

Vyššie uvedený výsledok ukazuje, čo budúce generácie občanov SR čaká za predpokladu, že 3% pracujúcich by malo byť schopných a aj ochotných živiť 97 % príživníkov.

Podľa podhodnotených odhadov v Atlase rómskych komunít 2004 a jeho novelizácie v roku 2013 v SR žije viac ako 403 000 marginalizovaných Rómov. V Atlase... však nie sú započítané osídlenia v SR s menej ako 50 Rómami.

Prisťahovalci na Slovensko a Rómovia –do roku 1989 termín Cigáni- ako prisťahovalci. Počas histórie priestoru, v ktorom žijeme asi 1 000 rokov ako autochtónne obyvateľstvo, prisťahovalci k nám s podobným systémom životných hodnôt boli pre pôvodné autochtónne obyvateľstvo veľkým prínosom.

Kresťanskí kňazi zo Západnej Európy nám doniesli nové tisícročné hodnoty, Maďari prijali náš hodnotový systém a obohatili ho, nemeckí prisťahovalci priniesli poznatky z nemeckého a rakúskeho vyspelého priestoru, Židia obohatili našu kultúru, finančný život a rozvoj priemyslu, Česi zakladali a pomáhali pri vzniku a fungovaní inštitúcií moderného demokratického štátu.

Všetci sa integrovali, žili a žijú v priestore dnešného Slovenska podľa tých istých hodnotových noriem. Vzhľadom na odlišnosti normatívneho systému života väčšiny občanov Slovenska a normatívneho systému života v rómskych osadách prevažnú časť Rómov môžeme zaradiť medzi prisťahovalcov, ktorí chcú s nami žiť a žijú s nami podľa ich nám neprijateľných „hodnôt“ a „zvyklostí“.

Právomoci
Minister pre menšiny a etnické skupiny (v súčasnosti vládny splnomocnenec pre rómske komunity) bude mať právomoci ministra vlády SR s kompetenciami v rozhodovaní a v použití financií z našich daní. Jeho nadriadeným bude len predseda vlády SR. Farba kože nie je kvalifikáciou na post ministra alebo vládneho splnomocnenca pre sociálne vylúčených občanov SR.

Tzv . rasizmus majority a rómsky tzv. rasizmus. 
Tzv. rasizmus majority voči Rómom a opačný tzv. rasizmus Rómov voči príslušníkom majority sa zmenší a zanikne po zapojení dlhodobo nezamestnaných kvalifikovaných Rómov do pracovného procesu s príslušníkmi majority v SR alebo v EÚ.

Úloha amygdaly pri postojoch (príznakoch) tzv. rasizmu. 
Podľa vedeckého skúmania pri putovaní ľudského rodu a osídľovaní Zeme počas 70 000 rokov aj v súčasnosti ľudia prežili len s pomocou amygdaly, časti mozgu, do ktorej denne prichádza tisíce podnetov cez 19 ľudských zmyslov. Amygdala hodnotí tieto podnety (napr. vidím hada) z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia  automaticky bez nášho vedomia a ovplyvňovania len z jediného hľadiska: „Ohrozuje ma to?“

V prípade ohrozenia života ihneď reagujeme útekom, bojom alebo tzv. strnutím. 
Do mozgovej kôry do vedomej mysle amygdala prepúšťa len tú časť podnetov, ktoré uzná za neohrozujúce život. Napr. pri kontakte s Rómami, bezdomovcami, hrubokrkými svalovcami ai. konanie príslušníkov majority na základe vonkajších znakov (farba pokožky,  zbraň v ruke a iné ohrozenia)  riadi reflexne amygdala – ohrozujú ma? Platí to aj opačne u Rómov voči príslušníkom majority. Nejde teda o tzv. rasizmus, ale o mozgom neovládateľnú reakciu, ktorá pomohla prežiť ľudskému rodu.

Odstránenie zneužívania pojmu tzv. rasizmu. 
Vzhľadom na 20-ročné napádanie tzv. občianskymi združeniami, nadáciami, inými  inštitúciami, niektorými novinármi akýchkoľvek návrhov a konkrétnych krokov starostov, primátorov, vládnych úradníkov, poslancov NR SR, VÚC, miest, obcí a iných občanov na riešenie stavu v rómskych osadách a rómskych getách treba zostaviť výkladový slovník právnych termínov a definícií v tejto oblasti.

Ak sú Rómovia v právnom systéme SR označení  ako národnosť (a nie ako etnikum alebo rasa), nie je možné v súvislosti s nimi v akejkoľvek oblasti používať termín tzv. rasizmus. Ak väčšina obyvateľov Európy a teda aj Rómovia patria medzi skupiny europoidnej rasy, ak sme vedecky dokázateľne príslušníkmi jednej ľudskej rasy, na pripisovanie rôznych znakov v rôznych skupinách vo vnútri tejto rasy nie je možné používať termín tzv. rasizmus.

Treba vytvoriť podmienky na vedecké skúmanie života tzv.  neprispôsobivých Rómov v ich asi 800 koncentráciách v SR, ktorí sa aj dnes riadia zvyklosťami z každodenného života našich predkov počas asi 70 000-ročného putovania ľudského rodu z východnej Afriky a osídľovania Zeme podľa zásady -musíme prežiť dnešný deň.

Prehľadnosť použitia finančných prostriedkov a zníženie korupcie. 
Všetky finančné prostriedky (napr. vláda I. Radičovej mohla čerpať z EÚ asi 200 miliónov eur, vyčerpala asi 10 mil.) a iné prostriedky: -zo zdrojov Európskej únie, -z rozpočtu SR -a iné finančné prostriedky, budú sústredené na jedinom účte ministra (vládneho splnomocnenca) a z neho aj vyplácané.

Zmena časti toku financií. 
Ak vláda SR alebo parlament ukladá starostom, primátorom, riaditeľom i učiteľkám základných škôl povinnosti, musia ísť za nimi na ich plnenie týchto úloh aj peniaze zo štátneho rozpočtu na účty obcí, miest alebo škôl SR.

Centrálne budovy a ich vybavenie. 
Výstavba a prevádzka centrálnych budov (v majetku obce) medzi osadami a obcami  pomôže a bude jadrom v socializácii neprispôsobivých rómskych občanov a ich detí -  viď blog SME Ivan Mačura + Romano nova ľil,  2002.

Informácie o priestupkoch a trestných činoch občanov pre starostov a primátorov. 
Starostovia a primátori by mali mať prístup do centrálnych registrov priestupkov občanov a súdmi vynesených trestov v databáze polície SR, do databázy Ministerstva spravodlivosti SR (väzenstvo),  súdnych rozhodnutí v databáze okresných súdov, krajských súdov atď., udelených pokút mestských a obecných polícií, exekučných rozhodnutí, databázy infekčných chorôb a iných rozhodnutí štátnych a iných orgánov v SR aj v geografickom mapovaní na jednotlivé obce, štvrte miest, ulice a domy – mapy priestupkov a mapy zločinov vo všetkých obciach a mestách v SR (viď Príloha 5, Návrh koncepcie mapy zločinov a priestupkov v SR a jej podrobné položky, podľa - New York, USA).

Všetci občania SR –príslušníci majority aj minorít -sú po troch akýchkoľvek priestupkoch súdmi v urýchlenom konaní odsúdení na verejné práce, ktoré pod dozorom väzenskej stráže vykonávajú v mieste bydliska, napr. v mestách aj v osadách. Atlas rómskych komunít 2004 (Úrad vlády SR, 2004), jeho prvá Aktualizácia 2005 -len v segregovaných osídleniach (Radičová, I., Šebesta, M., Kelley, P.), jeho druhá Aktualizácia 2013  (IVO, + ďalší) – využitie. Autori sa v prieskume pokúšajú zistiť charakteristiky osídlenia, vysporiadanosť pozemkov, infraštruktúru i obydlia v osídleniach a iné geografické údaje o Rómoch.

Obidva projekty Atlasu... neprešli vstupnou ani konečnou vedeckou oponentúrou, ktoré sú vo vede verejné, cieľ je popísaný príliš široko, projekt nemá hypotézy, v metodike práce projektu chýba jej podrobný popis, popísané postupy neumožňujú opakovať prieskum, len čiastočne sú spracované sumáre získaných faktov, verejne dostupné vyhodnotenia sú uvádzané len na stredoškolskej úrovni v %.

Za zásadný nedostatok projektu Atlas... možno označiť chýbajúci výber zisťovaných kľúčových faktov, ktorý sa už deje napr. u všetkých občanov v Nemecku: zamestnanosť Rómov, počty Rómov, žijúcich len zo sociálnych dávok, veková štruktúra jednotlivých respondentov v tzv. strome života od narodenia až do smrti (napr. vo výskume v roku 1975 sme zistili, že v SSR v školskom roku 1975/1976 na celej SSR bolo na základných školách vo všetkých ročníkoch zapísaných 43 773 žiakov a žiačok), fertilita žien počas celého života, vzdelanie žien – rodičiek, vek žien pri jednotlivých pôrodoch, počty pôrodov slobodných dievčat od 15 do 18 rokov, počty potratov v jednotlivých vekových skupinách tehotných rómskych dievčat od 10 rokov a žien do ukončenia obdobia plodnosti, počty sobášov maloletých dievčat do 15 až 18 rokov, zamestnanosť vo vekovej a rodovej štruktúre, úroveň IQ a fyzickej zdatnosti Rómov v osadách, fyzické a psychické poškodenia, počty invalidných Rómov a úroveň invalidity, dĺžka priemerného veku, rozsah a šírka kriminality a priestupkov, počty užívateľov drog a ich veková štruktúra, počet ročníkov ZŠ (od 1. po 9.), ukončených jednotlivými žiakmi na základnej, alebo študentmi na strednej, alebo vysokej škole, každoročné výsledky testov PISA, miera podpory vzdelávania detí matkou alebo rodičmi, sexuálny život v jednotlivých osídleniach, zdravotný stav, hygiena v jednotlivých obydliach, vybavenosť jednotlivých rómskych obydlí elektronikou, televízormi, chladničkami, autami, mobilmi a iné, počty rodín využívajúcich sociálnu turistiku do krajín EÚ, dĺžka pracovného legálneho alebo nelegálneho pobytu v zahraničí, počty a vek Rómov, využívajúcich tzv. zdravotnú penziu, úžera v osadách, porovnanie týchto získaných faktov o Rómoch s majoritnou komunitou v obci, v meste, v regióne, v SR.

Ak sme nezistili tieto a desiatky iných údajov o Rómoch v osadách, opatrenia na zlepšenie ich  života nemôžu byť efektívne. O úrovni metodiky a úrovni získavania faktov z terénu v prvom projekte Atlas ...2004, jeho aktualizácie 2005 a v druhom projekte Atlas... 2013 najlepšie svedčí počet sčítaných občanov rómskych komunít, ktorý v SR narástol o viac ako sto tisíc novo „objavených“ Rómov -údajne je ich viac ako 403 000.

Cieľ vzdelávania Rómov. 
Jeden z kľúčových cieľov projektu je aj po nedokončenej školskej dochádzke do 15 až 18 rokov dosiahnuť, aby na základe nových učebných osnov okrem iných občanov majority aj Rómovia a Rómky museli získať aspoň minimálnu kvalifikáciu - výučné listy (aj v armáde povinné získanie počas dvojročnej povinnej vojenskej služby mužov a jednoročnej povinnej služby žien).

Cieľom vzdelávania rómskych detí z osád by mala byť okrem iného aj ukončená kvalifikačná príprava na uplatnenie sa na európskom trhu práce od 15 až 20 rokov po ukončení základnej vojenskej služby. Cieľom vzdelávania nie je stav, aby v jednej školskej lavici alebo v triede sedeli vedľa seba žiak z rómskej osady a žiak rodičov z majoritnej society. Len kvalifikácia a uplatnenie na trhu práce prináša odstránenie majoritného aj rómskeho tzv. rasizmu. 
Pozn. Kto popiera dedičnosť inteligencie, popiera Darwinovu teóriu prirodzeného výberu.

Zmena vzdelávacích programov. 
V SR na základných školách počas povinnej školskej dochádzky treba zaviesť na základe rozhodnutia rodičov ponuku dobrovoľných vyučovacích programov prípravy na zamestnanie už pre deti od 11 do 15 rokov so znovu zavedením technickej výchovy. Možné cesty vzdelávania detí, študentov a dospelých z rómskych osád (s využitím integrovaného tematického vyučovania detí aj dospelých, Kovalik, S., 1993):

 • 0 až 1 rok – povinná kontrolná denná návšteva matky s dieťaťom v centrálnej budove v osade, asi dvojhodinová činnosť matky a dieťaťa v centrálnej budove pod odborným dozorom (zdravotná sestra, lekár, psychológ, sociálny pracovník, kňaz),
 • 1 rok až 3 roky - dobrovoľné umiestnenie dieťaťa v jasliach, 
 • 3 až 6 rokov –povinné absolvovanie škôlky v centrálnej budove alebo v najbližšej obecnej škôlke, 
 • 6 až 10 rokov –povinná celodenná školská dochádzka do (najbližšej?) základnej školy, povinné školské uniformy, 
 • 10 až 15 rokov: 
  • prvý variant - povinná školská dochádzka do najbližšej základnej školy, 
  • druhý variant – od 5. ročníka do 9. ročníka ZŠ dobrovoľná školská dochádzka do týždennej internátnej školy (počas soboty, nedele a všetkých prázdnin počas školského roku aj v júli a v auguste povinný návrat žiakov do rodiny, do rómskej komunity do osady), vzor pobytu – režim prevádzky a pobytu v odborných učilištiach, ktorými prešlo v Československu od roku 1945 do roku 1990 a aj do roku 2012 v SR milióny žiakov a žiačok bez pocitu tzv. odtrhnutia od rodiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • 15 až 18 rokov: 
  • prvý variant – všetci žiaci v SR aj po nedokončenej základnej škole na základe nových učebných osnov po dvojročnom vzdelávaní by museli získať kvalifikáciu – výučné listy.
  • druhý variant – absolvovanie strednej školy. 
 • 18 až 20 rokov – počas povinnej dvojročnej vojenskej služby povinné dokončenie základnej školy, odstránenie prípadného analfabetizmu, povinné získanie pracovnej kvalifikácie.
 • 20 až 50 rokov – rekvalifikácie podľa požiadaviek trhu práce.

Návrh na zriadenie novej Fakulty rómskych európskych štúdií na niektorej z univerzít v SR. 
Pri asi 10 až 12-miliónovej populácii Rómov v Európe by príslušné zodpovedné vládne inštitúcie a akademické senáty univerzít mali po akreditácii podporiť vznik Fakulty  rómskych európskych štúdií na niektorej z univerzít na Slovensku, (Príloha 10, Mačura, I., Kontúry návrhu na zriadenie FREŠ na UKF Nitra).

Obsah vyučovania na asi 10 katedrách FREŠ pre študentov z celej Európy by oi. mal byť zameraný na: 

 • históriu Rómov vo svete a v Európe, -genetický pôvod, zdravotný a fyzický stav Rómov v Európe, -filozofiu rómskeho života v Európe, -vzájomnú interakciu Rómov a majority v štátoch EÚ, -transformáciu Rómov do európskej majoritnej spoločnosti v štátoch Európskej únie, -skúmanie oblasti prístupu: ku kvalitnému vzdelávaniu, na trh práce, k bývaniu, základným službám,  k odlišnej zdravotnej starostlivosti, -európske právo a právne dokumenty v rómskej agende,  - ciele sociálnej politiky EÚ voči Rómom a dlh Rómov voči Európe, -vzdelávanie Rómov v Európe, - štandardizáciu a lingvistiku rómskeho jazyka, rómsku európsku literatúru, -religiozitu Rómov a vzťah cirkví k Rómom, -prezentáciu Rómov v európskych médiách, -integráciu Rómov do informačnej civilizácie (Toffler, ) a iné.

Pozn. - dňa 1.6.2004 Akademický senát UKF tento môj návrh neschválil a odmietol o ňom diskutovať bez bližšieho faktografického zdôvodnenia odmietnutia.

Rómski asistenti, pracujúci v trvalom pracovnom pomere na základných školách. 
Na základných školách v trvalom pracovnom pomere pracujú rómski pedagogickí pracovníci s maturitným vzdelaním podľa princípu: Jedna trieda s viac ako polovicou rómskych detí – jeden rómsky pedagogický pracovník. Mzdy rómskych asistentov sú hradené zo zvýšeného rozpočtu školy. Rómski sociálni pracovníci (v SR asi 500 pracovníkov) budú v trvalom pracovnom pomere ako štátni zamestnanci, bývajú v bytoch v centrálnych budovách aj s rodinami. Riadia a sú zodpovední za prevádzku v centrálnej budove.

Búranie: -chatrčí v rómskych osadách, -devastovaných obytných domov v mestách, -iných nelegálnych stavieb. Asi za štyri roky v celej SR treba zbúrať asi viac ako 6 000 nelegálne na cudzích pozemkoch postavených chatrčí a Rómami zdevastované obytné poschodové tzv. „vybývané“ domy a iné nelegálne majoritou postavené tzv. čierne stavby v celej SR.

Domy aj so suchými záchodmi – likvidácia tzv. príbytkov v rómskych osadách. 
Nové obydlia si bývalí obyvatelia zbúraných chatrčí, bezdomovci a iní môžu stavať na kúpených štátnych a obecných pozemkoch, kúpených pozemkoch neznámych vlastníkov, kúpených súkromných pozemkoch:

 1.  po schválení stavebného úradu legálne podľa súčasnej legislatívy postavené domy z bežne používaných stavebných materiálov (tehly, drevené trámy  a iné), ktoré si sami zakúpia,
 2. po súhlase stavebného úradu provizórne prízemné typizované alebo netypizované obydlia z nepálených tehál s povinným suchými záchodmi (ktoré až do 50-tych rokov 20. storočia používalo stovky miliónov ľudí v Európe) a povinnou žumpou, domy budú mať dobu životnosti 5 až 10 rokov a potom budú zbúrané. Záujemcovia o stavbu týchto domov dostanú inštruktáž, ako si sami môžu vyrobiť nepálené tehly a sami postaviť dom.  Pozn. – aj v súčasnosti ešte obývateľné domy z nepálených tehál stoja už 200 rokov napr. na Žitnom ostrove.
 3. po zbúraní tzv. vybývaných domov v mestách ich bývalí obyvatelia si môžu zaistiť bývanie zakúpením bytov v mestách, alebo domov v obciach, alebo postaviť si domy podľa bodov 1 alebo 2. 
 4. stavba domov z nepálených tehál alebo zrubov z drevených trámov bude realizovaná bez nárokov na štátny rozpočet, starostovia aj poslanci obecných zastupiteľstiev dostanú odmeny za každé takto alebo podľa zákonov SR postavené  obydlie. 

Ďalšie detaily : viď blog SME Ivan Mačura + prílohy.

V SR navrhujeme dve úrovne - skupiny- stavebných povolení:  

 • A/ prvá vyššia úroveň – stavby kolaudované na základe súčasných alebo novelizovaných zákonov v SR, 
 • B/ druhá nižšia úroveň  – na základe reality povoľovať na zákonne získaných pozemkoch výstavbu rodinných prízemných domov z nepálených tehál, zrubové domy a iné...  s povinnými  suchými záchodmi,  žumpami a s minimálnou infraštruktúrou (elektrina, štetové cesty alebo cesty z kameňov). Cesty k najbližšej dopravnej komunikácii si postavia obyvatelia osád sami.

Minimálnou kolaudačnou podmienkou kolaudácie stavieb nižšej úrovne stavebným úradom sú suché záchody a žumpa vedľa domu aj vybudovanie elektrických inžinierskych sietí až do jednotlivých domov.

Pitná voda. 
Zo zdravotných a z toho vyplývajúcich ekonomických nákladov na liečenie zo zdroja pitnej vody v každej centrálnej budove je zadarmo na počet členov rodiny denne limitované množstvo pitnej vody. Vzorom postupu bude zásobovanie dedinských domácností na Slovensku pitnou vodou zo studní asi od roku 1800 do asi 60-tych rokov 20. storočia.

Aj v súčasnosti asi 14% - 756 000 obyvateľov SR –príslušníkov majority, pije vodu zo studní alebo z povrchových zdrojov (náklady na vodu zo studní sú len nákladmi na elektrinu, spotrebovanú čerpadlami).

Rómsky časopis Romano nevo ľil. 
Nepravidelne vychádzajúci rómsky časopis Romano nevo ľil – Prešov- treba financovať z rozpočtu SR tak, aby mohol vychádzať ako týždenník.

Rozšírenie sféry vplyvu výchovy a vplyvu štátu. 
Treba zaviesť povinnú dvojročnú vojenskú službu pre všetkých mužov a povinnú jednoročnú vojenskú službu pre všetky ženy v SR (viď širší Projekt založenia a existencie novej III. SR).

Vplyv štátu je možné výrazne zvýšiť vybudovaním asi 100 až 200 centrálnych budov pri rómskych osadách, kde bude bývať aj pracovať ako štátni zamestnanci rómski sociálni pracovníci.

Zmysluplná orientácia práce časti občianskych združení a mimovládnych organizácií v SR. Anonymná finančná adopcia. 

 • V dobrovoľnej spolupráci so stovkami: -nadácií, -mimovládnych organizácií, -s občianskymi združeniami, -stovkami riaditeľov a tisíckami učiteliek základných škôl (s mesačnými príplatkami k platu napr. po vzore rizikových príplatkov pre lekárov pracujúcich na infekčných oddeleniach),  pracovníkov obecných a mestských úradov a iných organizácií i občanov, v celej SR treba zaviesť dlhoročný systém anonymných finančných adopcií desať tisícov rómskych detí, rómskych rodín, bezdomovcov a rodín, žijúcich v chudobe včítane napr. mesačného dobrovoľného transferu vecí osobnej spotreby (oblečenie, topánky, počítače, chladničky atď.) chudobným občanom v celej SR (detaily zmyslu anonymných adopcií a transferu darovaných vecí kamiónmi a osobnými autami, viď blog SME Ivan Mačura).

Cirkvi a ich pôsobenie v rómskych osadách. 
Za podpory štátu by sa v obciach a mestách do procesov včleňovania obyvateľov osád, bezdomovcov a chudobných do občianskej spoločnosti mali ešte viac zapojiť Katolícka cirkev aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Zníženie pôrodnosti v rómskych osadách alebo iných obývaných mestských koncentráciách od súčasnej tzv. stratégie r-  s prechodom na stratégiu K-  (Bakalář, P., 2003). V osadách po nechránenom pohlavnom styku niekoľkokrát za týždeň sa 6 až 10 detí rodí aj bez tzv. finančných špekulácií.

Na základe legislatívy, platnej v rôznych krajinách sveta a EÚ, treba novelizovať legislatívu SR tak, aby umožnila ženám - matkám dobrovoľne regulovať napr. antikoncepčnými prostriedkami pôrodnosť, napr. maximálne na štyri deti.

Zmena toku financií na sociálne dávky. Úžera. 
Viazať jeden až dva roky vyplácanie všetkých dávok len cez zamestnávateľa na dennú 8-hodinovú prácu nezamestnaného v štátnych organizáciách alebo v súkromných firmách (viď systém JOB+ v USA) alebo na 8 hodinovú zmysluplnú prácu v obci.

Všetky odvody za nezamestnaného, ktorý pracuje,  namiesto dočasného zamestnávateľa platí štát. Zvláštnu pozornosť zákonodarných orgánov a bezpečnostných zložiek treba venovať likvidácii úžery v rómskych osadách, ktorá rozširuje biedu a závislosť od rómskych úžerníkov.

Funkcia tútora (čiastočne prevzaté z programu USA Job+). 
Za primeraný štátom platený príplatok ku mzde v zamestnaní tzv. tútor (kmeňový zamestnanec zamestnávateľa) každý deň niekoľko minút dohliada na dochádzku, hygienu a pracovnú morálku nezamestnaného, ktorý pracuje u toho istého zamestnávateľa.

Existenčné minimum pri odmietnutí ponúknutej práce. 
V prípade odrieknutia ponúknutého primeraného zamestnania alebo dennej práce v obci alebo mimo nej (viď nižšie) nezamestnaný nedostáva dávky, ale len jedno teplé jedlo denne. Jeho deti do 15 rokov dostávajú v škole raňajky a obed, dávky na dieťa dostáva a distribuuje dieťaťu vedenie základnej školy alebo obecný úrad za príplatky ku mzde.

Podmienka na kandidovanie vo voľbách a na výkon funkcie a možnosť voliť. 
Všetci primátori, starostovia a poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev v SR, včítane rómskych, musia mať ukončený 9. ročník základnej školy. Všetci voliči  v SR musia mať ukončenú základnú školu, ináč nemôžu voliť.

Ako prežiť z asi 15 až 18 eur na týždeň a byť pritom zodpovedný za svoj život (návrh Zlatoš, V., 2013). 
Výber lacnejších potravín rešpektuje najnovšie vedecké poznatky o prirodzených biologických mechanizmoch ľudského tela, ktoré sa u Homo sapiens evolučne formovali asi posledných minimálne 100 000 rokov. Nižšie uvedené vybraté plnotučné potraviny nezvyšujú chorobnosť, obezitu a nezhoršujú vitálne funkcie.

Potraviny na týždeň, ktoré sa dajú kúpiť za 15 až 18 eur       

Po zobudení až do 18,00 hod. treba piť veľa vody a jesť len veľmi málo potravín (kefír, polievka z kostí a zeleniny, mimimum chleba s maslom, bryndzou alebo slaninou), na večeru okolo 18,00 hod. zjesť hlavné denné plnotučné jedlo:

 • praženica + slanina + dusená zelenina + krajec chleba s masťou,
 • alebo mäso + dusená zelenina + krajec chleba s maslom a slaninou,
 • alebo polievkový vývar z mäsa, kostí a zeleniny + krajec chleba s maslom a bryndzou (pričom vrstva tuku by mala byť taká istá, ako hrúbka chleba).

Základné vedecké poznatky o konzumácii potravín.

 1. Večer jedzte hlavné jedlo dňa. Ľudia sú noční konzumenti potravy, prirodzene naprogramovaní na čiastočné hladovanie alebo absolútne minimum jedla cez deň a vysoký fyzický stres počas dňa. Táto denná fáza bez jedla sa musí vždy striedať s večerným prejedaním, oddychom a spánkom v noci, na čo je naprogramovaná aj naša nervová sústava.
 2. Vyberajte si jedlo zo základného potravinového reťazca. Ľudské gény sú naprogramované na neskorý paleolitický svet. Ako lovci a zberači sme lepšie adaptovaní na potravinové zdroje, ktoré boli k dispozícii pred tým, ako začal nástup poľnohospodárstva (asi 10.000 rokov pr.n.l.). Veľmi dobre znášame chemicky neupravené ovocie, listovú a koreňovú zeleninu, naklíčené strukoviny, orechy, semená, vajcia, morské plody (najmä divo žijúce ryby) a mliečne výrobky z voľne sa pasúcich zvierat. Saturované tuky (SAFA) a mono-nenasýtené tuky (MUFA), ako maslo, masť, slanina, bryndza a iné, sú pre zdravie človeka nenahraditeľné. Konzumácia rastlinných tukov (PUFA) vedie k zbytočným metabolickým komplikáciám, ohrozuje zdravie pečene, zvyšuje množstvo zápalov v tele a spôsobuje ďalšie zdravotné problémy. Viac detailov na tomto blogu TU.
 3. Príklad trojdenného jedálneho lístku pre jednu osobu:

Práca. Napred ponuka a vykonávanie nekvalifikovanej práce, potom vzdelanie, potom kvalifikovaná práca. 
Spoločná práca s príslušníkmi majority podporuje odstraňovanie predsudkov a rozvoj spolupráce, len práca a peniaze umožňujú kooperáciu medzi veľkými skupinami v prípadoch, keď sa nedá spoľahnúť na rodinné alebo kmeňové zväzky.

Pozitívna zmena v rodinách neprispôsobivých občanov vychádza zo zaradenia do pracovného pomeru alebo podpore podnikania, postavenia domu alebo kúpenia bytu. Práca neprispôsobivých občanov nemá byť niekoľko rokov viazaná na pracovnú disciplínu, ale na nimi vyrobený predajný produkt. Prevažným výsledkom práce dospelých nekvalifikovaných Rómov a Rómok po jednom jednoduchom nekvalifikovanom pracovnom kroku má byť okamžite predajný produkt (vzor postupu – viď nižšie). Jeden z realizovateľných príkladov dennej rannej ponuky nekvalifikovanej práce a dennej večernej výplaty peňazí pre desaťtisíce neprispôsobivých Rómov a Rómok v osadách.

Kto z osady chce pracovať, má ráno v osade ponuku nekvalifikovanej práce a večer má prácou zarobené peniaze. V SR zakúpenie asi 200 súprav (traktor, štiepkovač, vlečka) pri dennej ponuke spoločensky zmysluplnej práce a dennou večernou výplatou pre asi 10 000 dlhodobo nezamestnaných by úplne odstránilo predstieranie tzv.„verejných prác“ v obciach a mestách i výhovorky lenivých: “My nemáme prácu - dajte nám prácu.“ a vyčistilo by slovenské lesy od haluziny.

V SR ročne potrebujeme na kúrenie v rodinných domoch (spotreba asi 500 vriec na 1 vykurovaciu sezónu), v obytných domoch, v školách v automatických kotloch a v iných inštitúciách milióny vriec so štiepkami z haluziny stromov. Základný produkt –haluzina- je zadarmo, Štátne lesy SR za odstránenie haluziny po ťažbe môžu ešte pracovníkom aj zaplatiť. Tržby sú za denný predaj vriec so štiepkami, za vyčistenie lesov od haluziny, za odstránenie tzv. náletových drevín od ŠL SR a za inú prácu v lesoch.   

Denný sled krokov: ráno do osady príde autobus, bez akýchkoľvek  predbežných zmlúv po podpísaní Dohody o vykonaní práce odvezie napr. 50 dobrovoľných pracovníkov a pracovníčok do lesa, v lese celý deň sťahujú k štiepkovaču haluzinu s priemerom až 18 cm, traktor s kardanom na štiepkovač obsluhuje a je zaň zodpovedný zamestnanec obce alebo súkromník,  ktorý dohliada na plnenie sieťových igelitových vriec, hmotnosť 1 vrecaštiepkoviny je 15 až 20 kg,  večer vrecia pracovníci naložia na vlečku za traktorom, peniaze za prácu (počty vyprodukovaných vriec so štiepkou) sa vyplácajú každý deň v hotovosti večer po skončení práce, delenie vyplatených peňazí jednotlivým pracovníkom robí Róm - vedúci skupiny, večer pracovníci odchádzajú autobusom do osady, alebo prenocujú v lese. Po odvoze do obcí alebo miest sa vrecia predávajú za hotovosť jednotlivým zmluvným partnerom aj občanom.

Finančné náklady na nákup techniky so životnosťou asi 10 rokov pre jednu skupinu pracujúcich z osady (ceny sú bez DPH):                                                                                                                                                   

 • traktor, napr. ZETOR Proxima 70 ........  30 000.-E 
 • spotreba nafty 30 až 60 litrov za 8 hodín pohonu štiepkovača 
 • vodičské oprávnenie na traktor .........  500.-E 
 • ŠTIEPKOVAČ napr. BARAKUDA, kmene až 180 mm, štiepka 10 až 100 mm, vyhadzovací komín, hydraulické podávacie zariadenie, násypník  ..........  4 600.-E  
 •  4-kolesová vlečka na cca 250 vriec, 800 cm dĺžka, 250 cm šírka, 200 cm výška, , jedna vrstva 66 vriec, 4 vrstvy 264 vriec x 20 kg,  hmotnosť nákladu 5 300 kg ......... 10 000.-E   
 • Vrecovač na dve vrecia .........  200.-E
 • Spolu jedna súprava cca ..........  45 300.-E
 • Financovanie asi 100 kompletných súprav pre celú SR .........  45,300 000.-E 
 • Cena 1 000 igelitových sieťových vriec na štiepky s uzáverom .........  500.-E

Ranné odvozy na miesto práce, vzdialené asi 30 km, a večerné odvozy domov je možné zaistiť autobusmi bežných liniek SAD v ich prestávkach. Zakúpenie asi 100 súprav (traktor, štiepkovač, vlečka) treba urobiť z európskych fondov 200 mil. E, určených na riešenie problematiky Rómov, žijúcich v osadách,  z ktorých najmä vláda R. Radičovej nevyčerpala asi 90 %.

Snahy o spochybňovanie projektu. 
Projekt prerušuje terajšie toky desiatok a stovák miliónov eur,  ktoré dostávajú súčasní a budúci vykonávatelia projektov i lobistické skupiny. Za súčasného stavu sa napr. do rómskych osád dostáva len asi 5 až 30% použitých finančných prostriedkov. Budúci oponenti budú posúvať projekt a jeho autorov do iných polôh a potom v tejto presunutej polohe ho napádať i spochybňovať.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?