Povinná ročná vojenská služba mužov aj žien – záchrana pred kolapsom Slovenska

Autor: Ivan Mačura | 13.9.2015 o 19:41 | (upravené 13.9.2015 o 19:58) Karma článku: 10,20 | Prečítané:  13042x

Nemáme na výber: alebo boj o holé prežitie v novom národnom štáte – III. Slovenskej republike – alebo samovražda v Európskej únii.  

SR by mala byť pripravená na vojny na civilizačných hraniciach a súčasne aj na strety vo vnútri Slovenska najmä medzi nami - Západom - a súčasným i budúcim islamom i na ochranu svojich hraníc.
Náš čas na prípravu na kolaps Európy sa kráti. Slovensko sa na zrútenie Európy musí pripraviť. 

Nechceme v súčasnosti zlyhávajúci štát, ktorý nás ponechá po svojom rozklade na území Slovenska bez ochrany pred zločincami, nájazdnikmi, príslušníkmi iných kultúr i civilizácií a teroristami.
Ročná povinná vojenská služba mužov aj žien od septembra 2016 môže oddialiť predpokladaný civilizačný kolaps Slovenskej republiky voči Európe minimálne o 10 rokov.

Armáda SR v spolupráci s vysokými školami a SAV budú zárukou rozvoja vedeckého a podnikateľského prostredia. Inovácie v armáde (napr. aj v armádach NATO) sa budú prenášať do podnikania, pričom v SR bude zrušený súčasný zákaz podnikania pre všetkých štátnych zamestnancov SR, v časti ktorých sú doteraz umŕtvené ich inteligenčné kapacity.
Armáda SR v spolupráci s vysokými školami, SAV a ďalšími vedeckými inštitúciami v klastroch v SR nebudú podporovať mentalitu multitaskigu (autoritu vojenských a pracovných funkcií), ale mentalitu mashupu (kombinácie radikálne odlišných svetov technológií i disciplín, prinášajúca svetové objavy, kombinácie patentov), ktoré vedú v armáde aj v podnikateľskom prostredí pri dosahovaní cieľov k iným taktikám, inému spôsobu uvažovania a k vyšším ziskom.
Armáda SR bude podporovať vo výcviku počas povinnej ročnej vojenskej služby mužov a žien i asi sedemročnej dobrovoľnej vojenskej služby v Špeciálnych jednotkách denný transfer prevažnej časti doteraz utajovaných vojenských informácií, aj informácií o utajenej vojenskej technike, všetkým príslušníkom ozbrojených síl.
Počas svojej činnosti bude využívať napr. v stravovaní poznatky z USA o používaní MRE (Meal Ready to Eat).
Vojenská služba bude povinná aj prečasť zdravotne postihnutých občanov s cieľom zvýšiť ich celoživotné sebavedomie. Po lekárskom posúdení a odporúčaní budú zdravotne postihnutí pôsobiť podľa svojich zdravotných možností ako vojaci v oblastiach armádnych počítačových a iných riadiacich systémov.

Vojenskú službu v Armáde SR si nevyberá občan, ale armáda ponúka službu občanovi v Špeciálnych jednotkách.

Formy vojenskej služ
by mužov aj žien. 

 1. Ročná povinná vojenská služba mužov a žien. 
 2. Sedemročná dobrovoľná vojenská služba mužov a žien v Špeciálnych jednotkách Armády SR. 
 3. Povinné vojenské cvičenia v Záložných jednotkách mužov do 50-tich rokov a žien do 30-tich rokov.

Povinná vojenská služba u mužov aj žien (včítanie časti zdravotne postihnutých občanov) trvá jeden rok od 18 do 19 rokov.
Súčasné populačné ročníky v SR majú asi 30 000 mužov (mínus asi 5 000 zdravotne postihnutých), žien asi 30 000 (mínus asi 5 000 zdravotne neschopných, tehotných, mladých matiek s deťmi a iných).
Všetci 17-roční občania SR (asi 60 000 mužov a žien v populačnom ročníku) absolvujú povinné lekárske a iné prehliadky, každoročné nástupné termíny sú v septembri.

1.) Ciele ročnej povinnej vojenskej služby mužov a žien oi. sú: 

 • vojenský výcvik na obranu SR a jej občanov, na teritoriálnu obranu obcí a miest SR, ochranu hraníc SR, 
 • dlhodobé a masové nasadenie príslušníkov vojsk pri živelných a iných pohromách na území SR, 
 • výchova celých populačných ročníkov v SR k vlastenectvu, k zodpovednosti za vlastný život a za svoju rodinu, za svojich spoluobčanov a za Slovenskú republiku,
 • výchova k zodpovednosti za svoje zdravie, za vzdelanie, za fyzickú zdatnosť a iné.

Povinná vojenská služba oi. má zaisťovať výchovu k: charakteru, čestnosti, pracovitosti, disciplíne, svedomitosti, zodpovednosti, presnosti, poctivosti, spoľahlivosti, vytrvalosti, požiadavkám na vzdelanie, základnú hygienu, zdravie a na iné vlastnosti.
Počas jedného roka podľa dokončeného alebo nedokončeného vzdelania a budúcej celoživotnej orientácie mužov a žien súčasťou popoludňajšieho individuálneho výcviku v skupinách bude v desiatkach variácií povinná príprava na život po skončení povinnej vojenskej služby:

A/ na dobrovoľnú službu v Špeciálnych jednotkách, 
B/ v spolupráci so strednými a vysokými školami príprava na uplatnenie v odborných profesiách s maturitou,
C/ Ministerstvo školstva SR zaistí pre neprispôsobivých občanov: 

 • dokončenie základného vzdelania, v učňovských školách aj bez absolvovania základnej 9-ročnej školy absolvovanie ročnej učňovskej školy s výučným listom a s konkrétnou pracovnou kvalifikáciou.

Ženy absolvujú počas jedného roka  oi.: 

 • prípravu na materstvo a rodinný život, na zdravý životný štýl, na hospodárenia a ekonomiku domácností ai. 

Podľa lekárskeho výberu povinnú vojenskú službu so zvláštnym programom a využitím v armáde absolvujú aj telesne postihnutí občania SR. Cieľom bude najmä v logistike armády využiť ich schopnosti a zvýšiť ich celoživotné sebavedomie.
Muži aj ženy– vojaci - sa zoznámia s demokratickými princípmi spoločnosti v SR a s desiatkami iných tematických blokov.

Financovanie povinnej vojenskej služby bude zahrnuté v ročnom rozpočte SR.
Niektoré zdroje financovania: - všetky dávky, ktoré sa zatiaľ vyplácajú populačnému ročníku občanov, napr. desaťtisícom neprispôsobivým 18- až 19-ročným mužom a ženám, - z financovania preškoľovania po maturite, -podporou veľkých firiem, bánk a korporácií budúcim zamestnancom, - z financií na Ministerstvo vnútra SR, - na Hasičský a záchranný zbor SR ai.

Celoživotný prínos povinnej vojenskej služby mužov a žien pre rozvoj osobnosti. 
Jednoročná vojenská služba mužov a žien prinesie v období od 18 do 19 rokov predĺženie obdobia dozrievania a čas na získavanie dynamických životných skúseností spojených:

 • s disciplínou, -s rozlišovaním, či v konaní ide o otázky života a smrti alebo nie, -so zodpovednosťou za vlastné konanie a tým k pochopeniu rôznych systémov hodnôt občanov SR, -so spoluprácou s vrstovníkmi z rôznych sociálne ekonomických prostredí a s pochopením rôznych sociálnych prostredí, -s vytváraním ľudských celoživotných väzieb, -s výberom vodcovských typov chlapcov a dievčat do 20-tich rokov a s ich uplatnením po vojenskej službe v podnikateľských a iných ekonomických prostrediach, -s výhodami získaných vojnových skúseností uplatniteľnými v svete riadenia štátu a podnikania (vedenie podnikov, schopnosť rozhodovania o skutočne závažných otázkach, schopnosť riadiť veľa ľudí, zodpovedať za životy podriadených a veľké materiálne hodnoty), -s presunmi zodpovednosti  medzi dvoma svetmi tvorivo plnených vojenských príkazov a podnikateľským prostredím, -s možným nástupom na vysoké školy resp. do manželstva až po dovŕšení 19 roku.

O oslobodení z vojenskej služby rozhodujú vojenské lekárske komisie (napr. u mentálne postihnutých, tehotných žien a iných).
Po jednoročnej vojenskej službe všetci občania SR celý život budú vedieť, čím prešli ich spoluobčianky a spoluobčania.

2.) Ciele dobrovoľnej asi sedemročnej vojenskej služby mužov a žien v Špeciálnych jednotkách Armády SR. 
Ochrana hraníc a územia SR, schopnosť zničiť nepriateľa na území SR so zahájením bojových akcií v priebehu niekoľkých hodín od začiatku ohrozenia, pomoc priživelných pohromách v SR, založenie školiacich pracovísk pre armády iných štátov po celom svete, príprava vojakov a dôstojníkov po odchode do civilu na vrcholné manažérske funkcie v štáte a v súkromných firmách.

Výcvik v Špeciálnych jednotkách bude zameraný na: 

 • využitie vedeckých, jazykových a informačných technológií,  -spravodajskú službu, -činnosť bojových helikoptér, raketových vojsk, letectva, pozemných vojsk a na pôsobenie v iných krízových oblastiach.
 • vysokohorské jednotky s výcvikom na boj vo vysokohorskom teréne s výcvikovým využitím Nízkych a Vysokých Tatier, Álp, výrobných i vedeckých strojárskych kapacít na Považí aj inde v SR,
 • v spolupráci s NATO na výcvik a následný celosvetový transfer vojenských skúseností do krajín s vysokohorským terénom,
 • vodné jednotky, schopné nasadenia na bojové a záchranné akcie po zemetraseniach, po tsunami, v deltách veľkých svetových riek s využitím povodia Dunaja na výcvik,
 • boj a záchranné akcie obyvateľov, žijúcich v deltách veľkých svetových riek,
 • využitie výrobných a iných kapacít Bratislavy, Považia, východného Slovenska, Gabčíkova, Komárna na výcvik a výrobu vojenskej techniky,
 • v spolupráci s NATO následný celosvetový transfer vojenských a záchranárskych skúseností (napr. po tsunami, po hurikánoch) do krajín Ázie a Južnej Ameriky, ktoré majú na svojom území delty veľkých riek.

Členovia Špeciálnych jednotiek dostávajú asi päťročné intenzívne odborné technické vzdelanie. 
Prednášajú im budú armádni špecialisti, pedagógovia zo slovenských a európskych univerzít, pracovníci vedy najmä z oblastí matematiky, fyziky, iných prírodných vied.
Povinne budú študovať svetové jazyky (angličtina, ruština, arabské, indické a indonézske jazyky, čínština, španielčina, portugalčina a iné jazyky), aby sa uplatnili v možných sférach svetového pôsobenia armády SR a po odchode z armády pri prieniku slovenských podnikateľov na európske a svetové trhy.
Armáda SR a Špeciálne jednotky v spolupráci so strednými školami, univerzitami SR, Slovenskou akadémiou vied, inými vedeckými ústavmi a podnikateľským prostredím budú štartérom celoživotných príležitostí pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

3.) Ciele povinnej vojenskej služby v Záložných vojenských jednotkách. 
Príprava na teritoriálnu obranu konkrétnych dedín a miest, na poskytovanie dlhodobej pomoci občanom počas a poživelných pohromách (povodne, zemetrasenia), výbuchoch a chemickom alebo rádioaktívnom ohrození ai. Distribúcia a každoročné dopĺňanie asi päť miliónov protichemických masiek pre obyvateľov SR.

Ciele činnosti Záložných jednotiek, vyzbrojených ručnými zbraňami, budú zamerané: 

 • na plošnú teritoriálnu ochranu územia tisícov obcí a miest SR s aktiváciou palebnej sily asi 1 milióna príslušníkov Záložných jednotiek asi za 12 hodín,
 • na bojové nasadenie na Slovensku jeden deň po mobilizácii napr. počas bezpečnostnej krízy a ohrozenia SR, 
 • na  distribúciu protichemických masiek v prípade ohrozenia obyvateľstva (pozn. zatiaľ  hlavné centrum ohrozenia občanov  v SR je v tzv. trojuholníku smrti AE Bohunice + AE Mochovce + Duslo Šaľa),
 • asi päť miliónov masiek bude uskladnených pod dozorom armády na obecných úradoch, v budovách základných škôl, v niekoľko tisícoch iných malých skladoch v obciach, na jednotlivých uliciach 138 miest SR,
 • na vojenské cvičenia napr. každé dva roky: u mužov napr. od 22 do 50 rokov, u žien napr. do 30 rokov,
 • vojaci a dôstojníci Záložných jednotiek budú mať napr. do 50-tich rokov života napr. 15 povinných trojtýždňových vojenských cvičení každé dva roky,
 • vojaci Záložných jednotiek budú cvičiť v tom istom zložení s tými istými veliteľmi, s ktorými absolvovali povinnú vojenskú službu,
 • Záložná jednotka sa môže stať náhradnou rodinou, v jednotkách medzi záložníkmi a záložníčkami sa 20 až 30 rokov nadväzujú a udržujú obchodné kontakty, zamestnanecké i podnikateľské a priateľské vzťahy. 

Výcvik Záložných jednotiek zabezpečujú Armáda SR a oi. povinne aj bývalí dôstojníci armády a polície na predčasnom dôchodku.
Koncepciu ročného výcviku povinnej vojenskej služby mužov a žien, výcviku v dobrovoľných profesionálnych Špeciálnych jednotkách a Záložných vojenských jednotkách zostaví Ministerstvo obrany SR, Generálny štáb OS SR a ďalšie príslušné inštitúcie v SR, ktoré sa budú podieľať na ročnom popoludňajšom výcviku.

Koncepciu zákonmi schváli NR SR.

Ivan Mačura 
Ďalšie detaily a východiská– viď: 

SLOVENSKO Ako ďalej – koncepčný materiál o budúcnosti Slovenska v PDF

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?