Mutácie štrnástich rysov ľudského večného fašizmu v nás podľa Umberta Eca - 1955

Autor: Ivan Mačura | 3.11.2016 o 10:26 | (upravené 3.11.2016 o 10:47) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  392x

Totalitarizmus, komunistický, taliansky, nacistický, európsky neomarxistický a islamský fašizmus - podnety na diskusiu. I. časť.

Podnety na diskusiu pre nás - občanov SR, pána prezidenta, poslancov NR SR, politikov, politológov, šéfredaktorov a šéfredaktoriek novín a týždenníkov, novinárov, komentátorov, spisovateľov, majiteľov masmédií, členov nadácií a občianskych združení a ďalších iných vedomých alebo hlúpych demagógov - dosaďte si sem, koho chcete. Aj pre tých, ktorí pri  neschopnosti argumentovať používajú termíny a nálepky, o obsahu ktorých nemajú ani predstavu a nevedia ich ani definovať. 

NAŠE ILÚZIE O TOTALITARIZME, FAŠIZME A HISTORICKÉ PARALELY
Základný problém, ilúzia a sebaklam ľudí v Európe aj v SR, spojený s postojmi k fašistom,  komunistom, nacistom, EÚ-neomarxistom a islamistom je v tom, že v demokratickej spoločnosti predpokladáme, že fašisti, alebo nacisti, alebo komunisti, alebo neomarxisti, alebo islamisti na základe demokratických volieb môžu dostať svoj čiastočný podiel  na moci v európskych štátoch alebo v Európskej únii.
Ak však fašisti, komunisti, nacisti, islamisti, neomarxisti kdekoľvek na svete - aj v Európe - aj v SR - získajú v demokratických voľbách asi 30 až 40% hlasov voličov a potom sa dostanú k moci ako predsedovia vlád alebo prezidenti, zmocnia sa štátov alebo celej Európy, ovládnu mocenské zložky, políciu i armádu, tvorbu práva, právo, prokuratúru a akýmkoľvek aj nezákonným spôsobom zničia demokraciu - začnú ovládať celú spoločnosť a svet.
Nastúpia na vražednú cestu Marxa, Lenina, Stalina, Hitlera, Mao Ce-tunga, Mohameda a iných tzv. Vodcov, z ktorej niet pre nikoho, koho ovládajú, návratu.

TOTALITARIZMUS
Totalitarizmus je ideové hnutie, ktoré chce cez štátostranu alebo prostredníctvom náboženstva ideologickým a fyzickým terorom totálne ovládať človeka aj ľudskú spoločnosť.
Fašizmus je v ideálnom stave charakteristický vyžadovanou povinnou totálnou angažovanosťou ľudí a totálnym konceptom ich života.
Podľa Friedrich, C.J., Brzezinski, Z. (1967) a stovák ďalších autorov totalitný režim má tieto znaky:

 • monopolnú oficiálnu, neomylnú a nekritizovateľnú ideológiu, ktorá funguje ako náhradné  svetské náboženstvo alebo náboženstvo,
 • vládnucu politickú štátostranu alebo náboženstvo so spolupáchateľstvom straníkov a tzv. veriacich, ktorá splýva so štátom,
 • monopol vládcu s kultom osobnosti, s totálnou zodpovednosťou Vodcu, monopol vládcovej strany nad políciou, tajnou políciou a armádou,
 • monopol nad vnútorným ideologickým terorom tzv. alebo terorom cnosti, ktorý sa šíri hromadnými informačnými propagandistickými prostriedkami,
 • vybudovaný donucovací a zastrašovací zločinný systém monopolu moci, psychologickej a fyzickej kontroly na ovládanie ľudí - je založený na terore zvrchu, vraždení, z neho vychádzajúceho strachu a lži i na koncentračných táboroch pre odporcov, 
 • monopol kontroly celého hospodárstva štátu štátostranou alebo náboženskou ideológiou.

VEČNÝ FAŠIZMUS V HISTÓRII ĽUDSKÉHO RODU
Všetky fašistické ideológie  smerujú k tzv. konečnému riešeniu ovládnutia sveta.
1. Konečné riešenie nacionálneho fašizmu a Kartelu IG FARBEN AG podľa Hitlerovho Ústredného výskumného ústavu pre národný ekonomický poriadok a ekonomiku veľkého priestoru - Drážďany 1941- riaditeľ Arno Solder - materiál pre A. Hitlera - Veľkopriestorový kartel - nástroj priemyselného tržného poriadku v novej Európe - (nem. Das Grossraum-Kartell - Ein Instrument der industriellen Marktordnung in einem neuen Europa, Dresden, 1941) bolo nasledovné:

 • v prvej etape asi do roku 1945 po víťazstve v 2. svetovej vojne Nemci ovládnu Európu po Ural, 
 • v druhej etape asi do roku 1955 európska germánska rasa rozšíri svoju moc v Ázii a Afrike, 
 • v tretej etape asi do roku 1965 po ovládnutí  USA nacistickými kolaborantami celosvetová árijská rasa ovládne celý svet.

Po germanizácii a árijskej kolonizácii priestoru od Atlantiku po Ural v nacistickej Hitlerovej árijskej Tisícročnej ríši stratégovia nacizmu a finančného i petrochemického Kartelu IG FARBEN AG počítali v tisícročnom slovanskom priestore Čechov, Slovákov, Poliakov, Ukrajincov, Bielorusov, Rusov, južných Slovanov a iných s len asi 20 až 40 miliónmi žijúcich Slovanov - otrokov s tromi rokmi základného vzdelania.
Ostatných asi 180 až 200 miliónov Slovanov asi za desať rokov do roku 1950 plánovali nacisti spolu s ekonomickými stratégmi z IG FARBEN AG vyvraždiť.
2. Konečné riešenie komufašizmu - svetová beztriedna spoločnosť sa triednym bojom rozšíri po celom svete.
3. Konečné riešenie eurofašizmu - ovládnutie Európy a sveta finančnými a ekonomickými Kartelmi... 
Európska únia vyrástla tiež z fašistických a nacistických koreňov nemeckých Kartelov... a počas svojej histórie po roku 1945 vo vnútri v sebe rozvíja a v celom svete rozširuje niektoré rysy Večného fašizmu.
4. Konečné riešenie islamofašizmu - rozšírenie islamskej viery po celom svete - islamizácia sveta. 
Pozn. autora. Šírenie eurofašizmu v súčasnosti v EÚ prináša asi do roku 2050 nezvratné zničenie tisícročnej európskej civilizácie multikulturalizmom a islamizáciou Európy.

Slobodu totiž od jej zničenia nikdy nedelí viac, ako čas jednej generácie - R. Regan.

Prvky večného fašizmu sú spoločné pre najrôznejšie formy diktatúr vo svete. 
Z večného ľudského fašizmu (popísaného napr.  Eco, Umberto: Eternal Fascism:
Fourteen Ways of Looking at a Blackshirt. Utne Reader, No. 72. Nov-Dec 95.
Reprinted from The New York Review of Books, June 22,1955) vychádza: 

 • komunistický fašizmus (komufašizmus), ideológia založená na ideách, textoch a činoch Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina...
 • nacionálny fašizmus (nacizmus), ideológia založená oi. na rasistických teóriách Rosenberga, textoch Hitlera...
 • islamistický fašizmus (islamofašizmus), náboženská ideológia, založená v 7. storočí na učení proroka Mohameda, na Koráne  a súrach.
 • rozširujúci sa fašizmus v Európskej únii (eurofašizmus), vychádzajúci z Marxovho učenia, transformovaného do druhej polovice 20. storočia, rozvinutého a šíriaceho sa na začiatku 21. storočia súčasnými európskymi a americkými neomarxistami.

Z ľudsky večného fašizmu (Ur fascism) vychádzajú jeho súčasné svetové mutácie: komunistický, nacistický, islamský a začínajúci EÚ - fašizmus.
Fašizmus vo svojich mutáciách... nemá ideologické jadro, ale je emocionálne ukotvený v archetypálnych základoch prežitia človeka (pravzor biologického správania ľudí v skupinách, ktorý je napodobňovaním, výchovou a kultúrou odovzdávaný asi 70 000 rokov počas putovania ľudského rodu z východnej Afriky do celého sveta). 

Nacistické a neonacistické myslenie je už ideologicky uzavreté.
Riziko pre našu západnú civilizáciu prinášajú súčasné plazivé formy archetypov rozporného fašizmu, z neho vychádzajúce a pretrvávajúce formy i mutácie neokomunistického, nacistického, islamského a začínajúceho EÚ-fašizmu, ktoré sa šíria v Európe a vo svete. 

IDEÁLNE a pritom ROZPORNÉ RYSY VEČNÉHO FAŠIZMU V HISTÓRII ĽUDSKÉHO RODU
(najmä podľa Eco, Umberto, 1955)

1. Prvým rysom večného fašizmu v ľudskom rode je kult tradície, ktorý sa zrodil v helenistickom období v Grécku.
V kulte tradície ide o prapôvodné zjavenie večnej PRAVDY, ktorú ľudstvo dostalo na úsvite svojich dejín a v ktorej neexistuje rozvoj poznania.
Zjavená večná PRAVDA pohŕda rozpormi, je synkretická.
Každá ideová základňa fašistickej kultúry - napr. nacistická gnosis, čerpala z tradicionalistických, synkretických a okultných zdrojov.
Reálny islamský fašizmus vychádza z Koránu a súr. 
Šírenie náznakov fašizmu sa podľa klasifikácie rysov U. Eca deje aj v Európskej únii. 

2. Tradicionalizmus, v ktorého ideológii vládne teória Blut und Boden - krvi a pôdy -  vedie k odmietnutiu moderného sveta - odmietaniu kapitalistickej súčasnosti. 
Večný fašizmus a jeho mutácie... sú preto iracionálne.

3. Iracionalizmus fašizmu a jeho mutácií... je spojený s kultom činu pre čin. 
Myslenie znamená zbabelosť - kultúra prináša kritický postoj.
Nedôvera ku kultúre signalizuje večný fašizmus v nacizme, komunizme aj v islame. 
Podľa fašistov kultúra a liberálna inteligencia zrádzajú tradičné hodnoty.
Pozn. autora - Goebbels:  "Keď počujem o kultúre, siaham po revolveri.", Stalin: výroky "zdegenerovaní intelektuáli", Evola: "nepoužiteľní akademici", de Maister, Guénon a Gramsci: "dekadentní snobi" alebo "univerzity ako hniezda boľševizmu, resp. fašizmu ".

4. Fašizmus a jeho nacistickí, komunistickí, islamskí a európski mutanti neznášajú žiadnu formu kritiky. 
V modernej západnej kultúre sa do konca 20. storočia považuje nesúhlas za základ rozvoja vedy.
Vo večnom fašizme je nesúhlas s dogmami fašizmu a jeho mutácií... zradou ideí zakladateľov mutácií fašizmu - trestá sa väzením alebo vraždením - popravami.

5. Nesúhlas s hodnotami večného fašizmu je pre fašistov znakom inakosti. 
Večný fašizmus využíva prirodzený strach z cudzieho, mieri proti votrelcom.
Pozn. autora - Večný fašizmus môže byť - podotýkam, že diskutabilne - aj tzv. rasistický. 

6. Večný fašizmus v nás pramení z individuálnej alebo kolektívnej sociálnejfrustrácie, v súčasnosti najmä z celosvetovo zanikajúcej strednej triedy, postihnutej ekonomickými alebo politickými krízami.

7. Zárukou tzv. privilégií ľudí vo fašizme je dobrovoľná, neskôr povinná poslušnosť:

 • k totalitným komunistickým štátom a k spoločenskej triede (komufašizmus), 
 • v totalitnom nacistickom štáte k Nemecku,  neskôr  ku germánskej, neskôr k árijskej rase (nacizmus),  

Pozn. autora - doplnenie mutácií... fašistických ideológií: 

 • v totalitnej neomarxistickej EÚ k zemi narodenia občana a po zlikvidovaní národných štátov k zjednotenej Európe (EÚ-fašizmus), 
 • k totalitnému štátnemu náboženstvu (islamofašizmus).

Podľa fašistov Národ alebo európskych občanov zjednocuje spoločný reálny alebo aj fiktívny nepriateľ vo vnútri národa, alebo EÚ spoločenstva, alebo
náboženstva - islamu.
V jadre psychológie večného fašizmu je posadnutosť myšlienkou domáceho a zahraničného spiknutia i obkľúčenia nepriateľmi. Národ žije v kruhu vonkajších a vnútorných nepriateľov.
Pozn. autora - Paradoxne fašizmus zneužíva pozitívnu ideu národa - prežitie ľudského rodu počas tisícročí zaručovali len rodina, širší rodinný klan, kmeň, národ, spoločné územie, spoločná zem, ochrana hraníc, akceptovaní vládcovia, spoločná civilizácia (západná kresťanská, pravoslávna, islamská, hinduistická a iné), spoločná viera, spoločné náboženstvo, spoločný jazyk, ekonomika, zvyky, kultúra a iné spoločné charakteristiky, ktoré sa v civilizáciách stáročia odovzdávali z generácie na generáciu.

8. Stúpenci fašizmu a jeho mutácií... komufašizmu, nacizmu, islamizmu, eurofašizmu sú "urazení" bohatstvom a silou "ich"nepriateľa.
Sú presvedčení o tom, že porazia svojich nepriateľov. Ak sa im to hodí, sú príliš silní alebo príliš slabí, preto nevedia objektívne zhodnotiť silu svojich nepriateľov.

9. Večný fašizmus v jeho mutáciách... komufašizmu, nacizmu a islamizmu neuznáva boj o život, ale zmyslom života je permanentný boj.
Pacifizmus je zradou národa alebo náboženstva.
Mutácie fašizmu majú v sebe armageddonsky komplex - nepriateľ musí byť porazený v konečnej celosvetovej vojne, v "konečnom riešení", v islamskom mieri, po ktorom jedna z mutácií fašizmu ovládne celý svet.
Potom nastúpi Zlatý vek a konečný Večný mier - ten je však v rozpore s princípmi fašistického permanentného boja.
Pozn. autora - Ani komufašisti, ani nacisti, ani islamisti však nevedia tento rozpor medzi večným bojom a večným mierom vyriešiť.

10. Elitárstvo je charakteristické pre všetky mutácie fašizmu.
Militantné populistické elitárstvo Večného fašizmu pohŕda slabými.
Každý človek totalitného štátu je členom: - najlepšieho národa, - najlepšej rasy, - najlepšej sociálnej triedy, - najlepšieho a jediného náboženstva na svete, - najlepšej demokratickej spoločnosti.
Členovia (fašistickej, komunistickej, nacistickej, európskej) Strany, alebo (islamskej) Viery sú najlepšími občanmi alebo najlepšími veriacimi - islamistami.
Každý občan - alebo veriaci - môže (alebo aj musí) byť členom vládnucej
Strany, alebo príslušníkom jedinej správnej, napr. islamskej Viery, alebo nositeľom idey "zjednotenej"  Európy.
Vládnuce fašistické a náboženské elity potrebujú ku svojej existencii plebejcov a nepriateľov.
Vodca (Mussolini, Lenin, Stalin, Mao Ce-tung, Hitler, Franco, Pavelič, Quisling, Szálasi, Dollfuss, Gottwald...), alebo náboženský vodca (Mohamed), alebo vedenie EÚ, zastupujúce tzv. Vodcu, vie, že jeho (ich) moc nepramení z toho, že mu ju občania, ľud, Európania, veriaci mohamedáni alebo iní vo voľbách delegovali, ale z toho, že si moc uzurpoval silou, vojnou, vraždením alebo tzv. (pseudo-) demokraciou.
Sila Vodcu v mutáciách fašizmu... vychádza zo slabosti más, ktoré nemôžu žiť bez Vodcu, vládcu, náboženského vodcu. 
Masy si individuálneho alebo kolektívneho Vodcu vytvárajú, zaslúžia si ho, alebo je im totalitnou mocou nanútený. 
Stúpenci mutácií... fašizmu sú hierarchicky organizovaní podľa vojenského vzoru.
V pyramíde masového elitárstva moci každý podriadený nižší Vodca pohŕda svojimi podriadenými. 
Vodca zastupuje národ, zastupuje všetkých, Vodcovi podriadení nejednajú ako slobodní ľudia, vo fašizme a v nacizme len hrajú rolu národa, v komufašizme rolu sociálnej skupiny, v islamofašizme rolu veriacich, v eurofašizme rolu (manipulovaných) európskych občanov. 

11. Vo večnom fašizme a jeho mutáciách... sú všetci ľudia vychovávaní tak, aby sa stali hrdinami.
Hrdina je vo svetovej ľudskej mytológii výnimočný, večný fašizmus vo svojich mutáciách... vyžaduje aj od všetkých svojich prívržencov, veriacich..., aby boli hrdinami. 
Kult hrdinstva vo večnom fašizme súvisí s kultom smrti, napr. heslo francových falangistov (gr. phalanx - vojenský šík) bolo Viva la Muerte! Nech žije smrť!
Hrdina Večného fašizmu a jeho mutácií... chce a má zomrieť hrdinskou smrťou, ktorá je najvyššou odmenou za hrdinský život. Hrdina večného fašizmu sa nemôže dočkať hrdinskej smrti, vyhľadáva ju. 
Pozn. autora - Hrdinovia večného fašizmu a jeho mutácií... však posielajú na smrť najmä tých druhých.

12. Veční fašisti prenášajú svoju túžbu po moci aj do sexuálnych vzťahov.
Chcú žiť a žijú v machizme (lat. masculinus) - v až šovinistickom správaní, pri ktorom je muž nadriadený žene, alebo ňou pohŕda.
Machisti zavrhujú tzv. neštandardné sexuálne správanie  mužov aj žien - homosexualitu, leisbizmus, opovrhujú nimi, propagujú sexuálnu zdržanlivosť, sú proti potratom.
Hrdinovia večného fašizmu v jeho mutáciách... namiesto sexu zbožňujú zbrane, ktoré sú u nich náhradou ich falu.

13. Večný fašizmus a jeho mutácie... sú založené na selektívnom a kvalitatívnom populizme.
Večný fašizmus nepriznáva práva jednotlivcovi, národ, spoločenskú triedu, náboženstvo (napr. islam) chápe ako kvalitu, monolitnú jednotu, ktorá vyjadruje spoločnú vôľu. 
Vo fašizme je priorita práv spoločenskej triedy, národa, rasy, náboženstva, príslušnosti k zemi narodenia, k Európe postavená nad právami jednotlivca.
Pozn. autora - V demokracii majú občania individuálne práva, ale ako občania majú politický vplyv len v kvalitatívnom zmysle - každý musí jednať podľa rozhodnutia väčšiny.
Pretože väčšie množstvo ľudí nemôže mať spoločnú vôľu, Vodca si robí nárok na to, aby zastupoval všetkých. Občania nedelegujú svoju moc, občania nejednajú, ale vo fašistickom divadle hrajú rolu Národa, alebo príslušníka rasy, alebo veriacich, alebo tzv. európskych "občanov".  
Ľudia vo fašizme sú len divadelnou fikciou a kulisou.
Večný fašizmus vystupuje proti "prehnitým" parlamentným vládam. Ak politici spochybňujú legitimitu parlamentu, pretože nereprezentuje Hlas Národa, sú na ceste  k Večnému fašizmu.  
Pozn. autora - V súčasnosti sa vo svete v televíznom alebo internetovom populizme emotívny ohlas určitej časti občanov - alebo veriacich, napr. islamistov - prezentuje a prijíma ako Hlas Národa alebo Hlas Veriacich. 

14. Večný fašizmus hovorí Orwellovým oficiálnym jazykom newspeaku nového jazyka anglického socializmu (1984) - Angsocom - oi. umelo vytvorenými slovami pre politické účely. Nový jazyk v Európe reálne existoval a existuje, mal a má zjednodušenú gramatika aj slovnú zásobu.
Jazyk newspeaku sa vytvára pre potreby najrôznejších foriem fašistických diktatúr.
Pozn. autora - Všetky fašistické, komunistické, nacistické, islamské texty i texty EÚ majú chudobnú slovnú zásobu a primitívnu vetnú štruktúru, aby čo najviac obmedzili komplexné a kritické myslenie.
Mali by sme byť schopní identifikovať aj iné formy newspeaku, ktoré sa v súčasnosti v rámci tzv. politickej korektnosti v "nevinnej" podobe používajú v novinách, v televízii a v iných masmédiách. 
Cieľom používania newspeaku je zničenie kritického myslenia ľudí. 
Prostredníctvom jazyka newspeaku sa mení myslenie ľudí a toto zmenené myslenie používaním newspeaku mení spätne jazyk a myslenie ľudí. 
Fašisti cenzúrou a tzv. tichými dohodami kontrolujú a cenzurujú médiá priamo, alebo cez majiteľov médií, alebo lojálnych šéfredaktorov i novinárov. 

TYPOLÓGIA 14 ROZPORNÝCH RYSOV FAŠIZMU podľa Lawrence Britt (2003)
Podľa celosvetovo uznávaných 14 charakteristík Večného fašiznu Umberta Eca (1955) politológ Lawrence Britt (2003), zaoberajúci sa štúdiom režimov Lenina, Stalina, Mussoliniho, Hitlera, Suharda a Pinocheta, tiež zostavil typológiu 14-tich rozporných rysov, tvoriacich v rôznom rozsahu charakteristiku mutácií fašizmu... komofašizmu, nacizmu, islamofašizmu, rozvíjajúcemu sa EÚ-fašizmu nasledovne:

1. Mutácie... fašistických režimov využívajú najmä na verejných miestach nacionalistické heslá, symboly, piesne. 

2. Aj retroaktívne mutácie fašistických režimov... ignorujú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, schválenú VZ OSN, dec. 1948.
Fašistické režimy v rôznom rozsahu presadzujú idey triednej, rasovej, náboženskej a európskej nadradenosti rôznych menšín a niekedy aj praktiky masovej genocídy.
Zo strachu pred nepriateľom a pod zámienkou zaistenia bezpečnosti tvrdia, že práva človeka sa môžu v situácii ohrozenia ignorovať,  prostredníctvom jazyka newspeaku a tzv. politickej korektnosti nútia ľudí "myslieť tzv. ináč", podporovať lynčovanie, vraždy, dlhé väznenie zadržaných odporcov režimu alebo aj nevinných ľudí, cenzúru tlače a médií a iné.

3. Mutácie fašistických režimov... identifikujú nepriateľa, tzv. biblických obetných baránkov, ktorý má zjednotiť v patriotických hnutiach ľudí, občanov, straníkov, veriacich... v boji proti nepriateľom, ktorí reálne alebo len fiktívne ohrozujú prívržencov mutácií fašizmu...

4. Mutácie fašistických režimov... v rôznej miere podporujú rozvoj ozbrojených síl a mocenských zložiek.
Fašistická propaganda vnucuje ľuďom príťažlivý obraz mocenských zložiek štátu, Európskej únie, (islamskej) viery...: - vojakov, policajtov, džihádistov, armádnej, policajnej a (euro)prokurátorskej služby.

5. Mutácie fašistických režimov... diskriminujú ľudí podľa pohlavia s dominanciou mužov.

6. Mutácie fašistických režimov... totalitne kontrolujú médiá priamo režimom, alebo nepriamo cez tzv. lojálnych novinárov, alebo vedúcich médií, alebo majiteľov médií, ktorí sa verejnou alebo skrytou cenzúrou  pokúšajú likvidovať iné názory alebo manipulovať s myslením a názormi ľudí.

7. Mutácie fašistických režimov... majú maniakálnu posadnutosť ohrozenia národnej, v EÚ kolektívnej alebo islamskej náboženskej bezpečnosti, strach z nepriateľa využívajú ako motivačný nástroj pre tlak na masy.  

8. Mutácie fašistických režimov... využívajú na riadenie totalitnej spoločnosti prepojenie vlád a náboženstva ako nástroj riadenia i ovládania verejnej mienky.
Vládcovia využívajú i zneužívajú religióznu rétoriku a terminológiu aj vtedy, ak sú hlavné princípy fašistického režimu a jeho mutácií... diametrálne odlišné od politiky a ideológie religiozity.

9. Mutácie fašistických režimov... chránia korporácie priemyslovej aristokracie.
Korporácie Kartelov... si na základe vzájomne výhodných vzťahov vyberajú politických tzv. Vodcov. 

10. Mutácie fašistických režimov... čiastočne alebo úplne likvidujú odborové zväzy, ktoré sú jediným skutočným nebezpečenstvom pre fašistické vlády.  

11. Mutácie fašistických režimov... ignorujú, útočia a prenasledujú umelcov a vedcov, potláčajú slobodu prejavu vo vede a v umení.

12. Mutácie fašistických režimov... menia demokratické idey o zločine a treste.
V mene fašistického patriotizmu tajná i oficiálna polícia s neohraničenou mocou zneužíva moc proti občanom. 

13. Mutácie fašistických režimov... sú založené na kmotrovstve a korupcii.
Riadia ich klany štátnej mafie a "priateľov", ktorí sa menujú navzájom do mocenských pozícií, tieto klany sa navzájom chránia pred zodpovednosťou.
Vodcovia a ich sluhovia otvorene alebo skryto rozkrádajú štátne zdroje a prisvojujú si majetky a peniaze občanov štátu.

14. Mutácie fašistických režimov... manipulujú voľby, vydierajú, ohovárajú a vraždia svojich opozičných protivníkov.
Fašisti aj za pomoci nimi ovládaných médií využívajú zákonodarstvo a súdny systém na manipuláciu s výsledkami volieb, so sčítaním hlasov alebo s falšovaním štatistík.
Podľa Orwella - Sloboda si vyžaduje nové názvy, nové pomenovania - newspeak.

Pozn. autora. George Orwell konštatuje: Ak sloboda slova vôbec niečo znamená, potom je to právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť.

 • Pokračovanie II. - KOMUNISTICKÝ FAŠIZMUS
 • Pokračovanie III. - NEOMARXISTICKÝ EURÓPSKY FAŠIZMUS 
 • Pokračovanie IV. - ISLAMSKÝ FAŠIZMUS 
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Najväčšou obeťou korony nebudú svalovci, ale žiaci (Schutzov týždeň)

Šek pre Európu, nerozdielový Pelle a Orbán sa zabáva.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Spor o pravé meno kotlebovcov

Kto ešte nevie, čo 1488 znamená, nech sa prihlási.

Zabitie Afroameričana rozzúrilo USA. Polícia nepriznala pravdu

Policajta, ktorý kľačal na Floydovi, zatkli a obvinili z vraždy.


Už ste čítali?